Ngôn ngữ:

Bộ Y tế - Quyết định số 3465/QĐ-BYT về việc ban hành bộ mã danh mục dùng chung áp dụng trong khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế (phiên bản số 4)

26/11/2016 | 19h29

Quyết định số 3465/QĐ-BYT về việc ban hành bộ mã danh mục dùng chung áp dụng trong khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế (phiên bản số 4)

Ngày 08/7/2016, PGS.TS.Phạm Lê Tuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế đã ký Ban hành Quyết định số 3465/QĐ-BYT về việc ban hành bộ mã danh mục dùng chung áp dụng trong khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế.

Ban hành kèm theo Quyết định này là Bộ mã danh mục dùng chung (phiên bản số 4) gồm 08 danh mục sau:

1. Danh mục dịch vụ kỹ thuật.

2. Danh mục thuốc tân dược.

3. Danh mục vật tư tiêu hao.

4. Danh mục thuốc và vị thuốc y học cổ truyền.

5. Danh mục bệnh y học cổ truyền.

6. Danh mục bệnh theo ICD X.

7. Danh mục máu và chế phẩm máu.

8. Danh mục cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

Quyết định này sẽ bãi bỏ Quyết định số 5084/QĐ-BYT ngày 30/11/2015 và Quyết định 1122/QĐ-BYT ngày 31/3/2016 của Bộ Y tế.