Ngôn ngữ:

THÔNG BÁO Về việc hoãn Lễ Khánh thành Trung tâm Điều trị Đa khoa chất lượng cao

04/10/2018 | 07h18

                           BỘ Y TẾ                                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TRUNG ƯƠNG                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

               Số: 632/TB-BVYHCTTW                                                         Hà Nội, ngày 04  tháng 10 năm 2018


 THÔNG BÁO

Về việc hoãn Lễ Khánh thành Trung tâm Điều trị Đa khoa chất lượng cao

Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương


Kính gửi: Lãnh đạo Bệnh viện Y học cổ truyền các tỉnh, thành phố


Do thực hiện việc tổ chức nghi lễ Quốc tang đồng chí Đỗ Mười, Nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ diễn ra trong 02 ngày 06-07/10/2018 nên Lễ Khánh thành Trung tâm Điều trị Đa khoa chất lượng cao của Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương dự kiến tổ chức vào ngày 06/10/2018 sẽ được hoãn lại.

Thời gian tổ chức Lễ Khánh thành Trung tâm Điều trị Đa khoa chất lượng cao của Bệnh viện sẽ chuyển sang một ngày khác, Bệnh viện xin được thông báo lại sau.

Kính mong các Bệnh viện, quý vị đại biểu, các vị khách quý thông cảm.

Bệnh viện xin trân trọng cám ơn!

 

Nơi nhận:                                                                                                                           GIÁM ĐỐC

-         Như trên                                                                                                                     (đã ký)

-         Lưu VT, TCCB

                                                                                                                                     VŨ NAM