Ngôn ngữ:

Thông báo tuyển sinh lớp: Bác sỹ định hướng chuyên khoa Y học cổ truyền năm học 2015-2016 - Lần 2 - Copy

05/09/2017 | 07h41
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td valign="top" width="269"> <p align="center"><span><strong>BỘ Y TẾ</strong></span></p> <p align="center"><span><strong><span>BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TW</span></strong></span></p> </td> <td valign="top" width="292"> <p align="center"><span><strong>CỘNG H&Ograve;A X&Atilde; HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM</strong></span></p> <p align="center"><span><strong><span>Độc lập - Tự do - Hạnh ph&uacute;c</span></strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="269"> <p align="center"><span><strong><em>Số: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; /BVYHCTTW-ĐT</em></strong></span></p> <p align="center"><span><strong><em>V/v: Th&ocirc;ng b&aacute;o tuyển sinh B&aacute;c sĩ định hướng chuy&ecirc;n khoa YHCT năm học 2015 &ndash; 2016&nbsp;</em></strong></span><strong><em>(lần 2)</em></strong></p> </td> <td valign="top" width="292"> <p align="right"><span><strong><em>H&agrave; Nội, ng&agrave;y &nbsp; &nbsp; &nbsp;th&aacute;ng &nbsp; &nbsp; &nbsp; năm 2015</em></strong></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td><span><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;K&iacute;nh gửi:</strong></span></td> <td> <p><span><strong>- Sở Y tế c&aacute;c tỉnh</strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> <td> <p><span>-&nbsp;<strong>C&aacute;c Bệnh viện Y học cổ truyền v&agrave; Đa khoa c&aacute;c tỉnh &nbsp; &nbsp;</strong></span></p> <p><strong>-C&aacute;c Trường Đại học Y - Dược</strong></p> <p><span><strong>-C&aacute;c Trung t&acirc;m Y tế ng&agrave;nh</strong></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;</p> <p><span>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Bệnh viện đầu ng&agrave;nh, được Bộ Y tế giao trong c&ocirc;ng t&aacute;c đ&agrave;o tạo, bồi dưỡng c&aacute;n bộ chuy&ecirc;n ng&agrave;nh Y học cổ truyền (YHCT). Trung t&acirc;m đ&agrave;o tạo Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương th&ocirc;ng b&aacute;o tuyển sinh Lớp &ldquo;<em>B&aacute;c sĩ định hướng chuy&ecirc;n khoa y học cổ truyền</em>&rdquo; kh&oacute;a 38, năm học 2015 - 2016.</span></p> <p><span><strong>I. H&igrave;nh thức v&agrave; chuy&ecirc;n ng&agrave;nh tuyển sinh:</strong></span></p> <p><span>- Học tập trung</span></p> <p><span>- Chuy&ecirc;n ng&agrave;nh Y học cổ truyền.</span></p> <p><span><strong>II. Đối tượng dự tuyển:</strong></span></p> <p><span>- Đối tượng l&agrave; B&aacute;c sĩ đa khoa.</span></p> <p><span>- L&yacute; lịch bản th&acirc;n r&otilde; r&agrave;ng, hiện kh&ocirc;ng bị truy cứu tr&aacute;ch nhiệm h&igrave;nh sự.</span></p> <p><span>- Đủ sức khoẻ tham gia học tập.</span></p> <p><span><strong>III. Thời gian học:</strong></span></p> <p><span>- Đối tượng l&agrave; B&aacute;c sĩ đa khoa: 10 th&aacute;ng.</span></p> <p><span>- Đối tượng l&agrave; sinh vi&ecirc;n tốt nghiệp tại Trung Quốc: học 12 th&aacute;ng (theo Th&ocirc;ng b&aacute;o của Bộ Y tế về việc <em>đ&agrave;o tạo bổ sung chuy&ecirc;n khoa định hướng cho sinh vi&ecirc;n y - dược đ&atilde; tốt nghiệp tại Trung Quốc</em> ng&agrave;y 22 th&aacute;ng 4 năm 2010).</span></p> <p><span>- Tập trung: 9h ng&agrave;y 10/8/2015 (Thứ 2). Dự kiến khai giảng ng&agrave;y 14/8/2015.</span></p> <p><strong>IV.&nbsp;Địa điểm học:</strong> Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.</p> <p><span><strong>V. Học ph&iacute;:</strong></span></p> <p><span>- Đối tượng l&agrave; B&aacute;c sĩ đa khoa:&nbsp;<strong>12.000.000 đồng/học vi&ecirc;n.</strong></span></p> <p><span>- Đối tượng l&agrave; sinh vi&ecirc;n tốt nghiệp tại Trung Quốc:<strong> 14.000.000 đồng/học vi&ecirc;n</strong></span></p> <p><span><strong>VI. Hồ sơ dự tuyển:</strong></span></p> <p><span>- 01 đơn xin học.</span></p> <p><span>- 01 sơ yếu l&iacute; lịch c&oacute; chứng nhận của cơ quan c&ocirc;ng t&aacute;c hoặc nơi cư tr&uacute;.</span></p> <p><span>- Bản sao bằng tốt nghiệp.</span></p> <p><span>+ 01 bản sao bằng tốt nghiệp đại học c&oacute; c&ocirc;ng chứng đối với B&aacute;c sĩ đa khoa</span></p> <p><span>+ 01 bản sao bằng tốt nghiệp v&agrave; 01 bản sao học vị cử nh&acirc;n k&egrave;m bản dịch c&oacute; c&ocirc;ng chứng đối với sinh vi&ecirc;n tốt nghiệp đại học Y ở Trung Quốc.</span></p> <p><span>- 01 giấy giới thiệu hoặc quyết định cử đi học (d&agrave;nh cho đối tượng trong bi&ecirc;n chế).</span></p> <p><span>- 01 giấy chứng nhận sức khỏe.</span></p> <p><span>- 02 ảnh 3x4 (Mặt sau ghi r&otilde; họ t&ecirc;n).</span></p> <p><span>- Lệ ph&iacute; x&eacute;t tuyển hồ sơ: 60.000 đồng</span></p> <p><span><strong>VII. Thời gian v&agrave; địa điểm nhận hồ sơ:</strong></span></p> <p><span>Nhận hồ sơ từ ng&agrave;y ra th&ocirc;ng b&aacute;o đến hết ng&agrave;y 31/7/2015.</span></p> <p><span><strong>Nơi nhận hồ sơ:</strong></span></p> <p><span><em><strong>Ph&ograve;ng Đ&agrave;o tạo -</strong></em><strong><em>&nbsp;</em></strong><em>Trung t&acirc;m đ&agrave;o tạo v&agrave; chỉ đạo tuyến - Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, 29 Nguyễn Bỉnh Khi&ecirc;m, H&agrave; Nội.</em></span></p> <p><span><em><strong><span>Mọi chi tiết xin li&ecirc;n hệ qua</span></strong></em><strong><em>&nbsp;</em></strong><em><strong>:</strong></em></span></p> <p><span>Điện thoại: 04 3 8226774 &nbsp;&nbsp; Ms Thủy: 0164.59.49.555</span><br /><span>Fax: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 04 3 9449757</span></p> <p><span><em><strong><span>Lưu &yacute;</span></strong></em><em><span>:</span></em>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;<em>Bệnh viện c&oacute; chỗ ở cho học vi&ecirc;n ở xa. Học vi&ecirc;n cần đăng k&yacute; trước.</em></span></p> <p style="text-align: center;"><em>Học vi&ecirc;n c&oacute; thể nộp hồ sơ qua đường bưu điện.</em></p> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td valign="top" width="331"> <p><span><strong><em><span>Nơi nhận:</span></em></strong></span></p> <p><span>&nbsp;- Như tr&ecirc;n</span></p> <p><span>- Bộ Y tế (B&aacute;o c&aacute;o)</span></p> <p><span>- C&aacute;c ph&ograve;ng ban (Để phối hợp thực hiện)</span></p> <p><span>- Lưu: VT, PĐT, VP TTĐT-CĐT</span></p> </td> <td valign="top" width="289"> <p align="center"><span><strong>&nbsp;GI&Aacute;M ĐỐC</strong></span></p> <p align="center"><span><strong>(Đ&atilde; k&yacute;)</strong></span></p> <p><span><strong>&nbsp;</strong></span></p> <p><span><strong>&nbsp;</strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <p align="center"><span><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp; PGS.TS. Trần Quốc B&igrave;nh</strong></span></p> </td> </tr> </tbody> </table>