Ngôn ngữ:

Giấy mời dự Lễ trao bằng Bác sỹ chuyên khoa cấp I khóa I

20/04/2015 | 02h51

BỘ Y TẾ

BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TW

----------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                             ------***------

 

  

 


GIẤY MỜI

 GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TRUNG ƯƠNG

 

Trân trọng kính mời:...........................................................................................................

Đến dự: Lễ trao bằng Bác sĩ chuyên khoa cấp I khóa 1 Bệnh viện YHCT TW năm 2015

Thời gian: 14h ngày 24 tháng 4 năm 2015

Địa điểm: Hội trường tầng 6, Bệnh viện Y học cổ truyền TW, 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm

                 Hà Nội.

Lịch làm việc:

     - 8h30 ngày 24/04/2015 làm thủ tục ký nhận chứng chỉ và tập dượt các bước nhận bằng.

    - 14h00 đến 16h00 ngày 24/04/2015 lễ trao bằng.

Ghi chú:

     -  Đề nghị mang theo giấy chứng minh nhân dân để làm thủ tục ký nhận bằng.

    -  Thông tin chi tiết xem tại website Bệnh viện: http://www.nhtm.gov.vn.

 

Hà nội, ngày        tháng       năm 2015

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

PGS.TS. TRẦN QUỐC BÌNH