Ngôn ngữ:
Hoạt động bệnh viện>

Fixed Dimensions

Chuyển giao theo đề án 1816 tại tỉnh Lào Cai gói kỹ thuật "Kỹ thuật bào chế cao đặc, cao dán từ dược liệu và tập huấn kết hợp YHCT với YHHĐ chẩn đoán và điều trị rối loạn Lipid "​.
images/data/image2.jpg
 1. Ảnh chụp

  Chuyển giao theo đề án 1816 tại tỉnh Lào Cai gói kỹ thuật "Kỹ thuật bào chế cao đặc, cao dán từ dược liệu và tập huấn kết hợp YHCT với YHHĐ chẩn đoán và điều trị rối loạn Lipid "​
 2. Ảnh chụp

  Chuyển giao theo đề án 1816 tại tỉnh Lào Cai gói kỹ thuật "Kỹ thuật bào chế cao đặc, cao dán từ dược liệu và tập huấn kết hợp YHCT với YHHĐ chẩn đoán và điều trị rối loạn Lipid "​
 3. Ảnh chụp

  Chuyển giao theo đề án 1816 tại tỉnh Lào Cai gói kỹ thuật "Kỹ thuật bào chế cao đặc, cao dán từ dược liệu và tập huấn kết hợp YHCT với YHHĐ chẩn đoán và điều trị rối loạn Lipid "​
 4. Ảnh chụp

  Chuyển giao theo đề án 1816 tại tỉnh Lào Cai gói kỹ thuật "Kỹ thuật bào chế cao đặc, cao dán từ dược liệu và tập huấn kết hợp YHCT với YHHĐ chẩn đoán và điều trị rối loạn Lipid "​
 5. Ảnh chụp

  Chuyển giao theo đề án 1816 tại tỉnh Lào Cai gói kỹ thuật "Kỹ thuật bào chế cao đặc, cao dán từ dược liệu và tập huấn kết hợp YHCT với YHHĐ chẩn đoán và điều trị rối loạn Lipid "​
 6. Ảnh chụp

  Chuyển giao theo đề án 1816 tại tỉnh Lào Cai gói kỹ thuật "Kỹ thuật bào chế cao đặc, cao dán từ dược liệu và tập huấn kết hợp YHCT với YHHĐ chẩn đoán và điều trị rối loạn Lipid "​
 7. Ảnh chụp

  Chuyển giao theo đề án 1816 tại tỉnh Lào Cai gói kỹ thuật "Kỹ thuật bào chế cao đặc, cao dán từ dược liệu và tập huấn kết hợp YHCT với YHHĐ chẩn đoán và điều trị rối loạn Lipid "​
 8. Ảnh chụp

  Chuyển giao theo đề án 1816 tại tỉnh Lào Cai gói kỹ thuật "Kỹ thuật bào chế cao đặc, cao dán từ dược liệu và tập huấn kết hợp YHCT với YHHĐ chẩn đoán và điều trị rối loạn Lipid "​