Ngôn ngữ:

Phổ biến các Văn bản quy phạm pháp luật

27/10/2014 | 08h37

Nhằm phổ biến các quy định của pháp luật nói chung và các quy định, nội quy, quy chế của Bệnh viện.

Bệnh viện Y học cổ truyền cung cấp tất cả các văn bản quy phạm pháp luật, các nghị định, thông tư ban hành cho các cán bộ của bệnh viện có thể tìm hiểu và tra cứu khi cần thiết.

Các văn bản gồm:

1. Luật Khám chữa bệnh 2009: Download

2. Luật Lao động: Download

3. Luật Thi đua khen thưởng: Download

4. Luật số 39/2013 sửa đổi Luật Thi đua khen thưởng: Download

5. Luật Viên chức 2010: Download

6. Quy chế chi tiêu nội bộ: Download

7. Quy chế làm việc của Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương: Download

8. Quy định luân chuyển: Download

Mọi ý kiến thắc mắc về tài liệu, xin mời liên hệ trực tiếp phòng Công nghệ thông tin, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.

Số điện thoại: 04. 3943 4523.