Ngôn ngữ:

Phòng Quản lý chất lượng bệnh viện

13/04/2021 | 03h14

Phòng Quản lý chất lượng bệnh viện

Trưởng phòng: TS.BS Hoàng Lam Dương (2018 - nay)

Phó phòng: ThS quản lý kinh tế Nguyễn Tường Linh (2018-nay)