Ngôn ngữ:

Thông báo về việc Triển khai xét tặng Danh hiệu TTND, TTƯT lần thứ 13 - năm 2020

13/05/2019 | 10h06

Thực hiện Nghị định số 41/2015/NĐ-CP ngày 05/5/2015 của Chính phủ Quy định về xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” (TTND,TTƯT) và Quyết định số 7888/QĐ-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế về việc Ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 13 - năm 2020, Bệnh viện Y học cổ truyền trung ương thông báo kế hoạch triển khai việc xét tặng các danh hiệu trên như sau:

1. Tổ chức giới thiệu và lấy ý kiến

1.1. Giới thiệu cá nhân đủ tiêu chuẩn xét tặng:

- Các khoa, phòng, trung tâm phổ biến Nghị định số 41/2015/NĐ-CP ngày 05/5/2015 của Chính phủ Quy định về xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” và Quyết định số 7888/QĐ-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế về việc Ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 13 - năm 2020, hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình và hồ sơ xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú;

- Giới thiệu và lập danh sách những CBVC đủ tiêu chuẩn đề nghị xét tặng danh hiệu Thầy thuốc ND, thầy thuốc ưu tú sau khi đơn vị đã thảo luận, đối chiếu thành tích của người được giới thiệu với tiêu chuẩn xét tặng;

Nộp danh sách, bản tóm tắt thành tích theo mẫu và các minh chứng kèm theo (mỗi cá nhân nộp 04 bộ) về Phòng Tổ chức cán bộ -Thường trực Hội đồng xét tặng Danh hiệu TTND, TTƯT Bệnh viện Y học cổ truyền trung ương (Hội đồng xét tặng Danh hiệu TTND, TTƯT Bệnh viện YHCTTW sau đây được gọi tắt là Hội đồng hay Hội đồng cơ sở), bản mềm gửi về địa chỉ email: vdungyhct@gmail.com, hạn nộp cuối cùng là 16h00 ngày 01/6/2019.

1.2. Lấy ý kiến của CBCNVC y tế trong Bệnh viện

- Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng (sau đây gọi tắt là tổ Thư ký) tổng hợp danh sách các cá nhân được giới thiệu từ các đơn vị để lấy phiếu lấy ý kiến:

- Tổ chức họp toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có trình độ trung cấp y, dược trở lên để bỏ phiếu kín phiếu lấy ý kiến cho danh sách các cá nhân được giới thiệu của Bệnh viện, niêm phong và nộp túi phiếu về tổ Thư ký Hội đồng. Dự kiến: 1/2 ngày trong khoảng từ ngày 05 - 06/6/2019. Việc lấy ý kiến chỉ hợp lệ khi có ít nhất 2/3 số CBVC và người lao động có trình độ trung cấp y, dược trở lên trong đơn vị tham gia cuộc họp. Nội dung cuộc họp phải được lập thành biên bản.

- Tổ chức kiểm phiếu và công bố công khai kết quả phiếu lấy ý kiến trong Bệnh viện trước ngày 07/6/2019.

- Các cá nhân đạt từ 80% trở lên số người ủng hộ trên tổng số người tham gia lấy ý kiến của Bệnh viện sẽ được đề nghị xem xét tại Hội đồng cơ sở.

2. Hội đồng cơ sở tổ chức họp xét chọn, bỏ phiếu và thăm dò dư luận

- Tổ Thư ký lập danh sách, tổng hợp hồ sơ và trích ngang thành tích của từng cá nhân được xem xét tại Hội đồng cơ sở.

- Hội đồng cơ sở tổ chức họp và bỏ phiếu kín phiếu lấy ý kiến trước ngày 15/6/2019. Các cá nhân đạt từ 90% số phiếu đồng ý trở lên trên tổng số thành viên Hội đồng theo quyết định thành lập được đưa vào danh sách trình Hội đồng cấp trên xem xét.

- Bệnh viện công bố, niêm yết công khai kết quả xét chọn của Hội đồng và tổ chức thăm dò ý kiến của các khoa, phòng, trung tâm và CBVC, người lao động trong toàn Bệnh viện từ ngày 18/6 - 01/7/2019 (10 ngày làm việc). Nếu các tập thể hoặc cá nhân trong Bệnh viện có ý kiến chưa nhất trí về cá nhân nào trong danh sách đề nghị xét tặng TTND, TTUT lần thứ 13-năm 2020, xin gửi văn bản trình bày rõ lý do về Thường trực Hội đồng cơ sở trước 16h00 ngày 01/7/2019 để trình Hội đồng cơ sở xem xét.

- Hội đồng cơ sở họp xem xét về kết quả thăm dò ý kiến của các đơn vị và CBVC trong toàn Bệnh viện (nếu có phản ánh, kiến nghị).

- Tổ thư ký hoàn thiện và gửi hồ sơ xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” của Bệnh viện về Hội đồng xét tặng danh hiệu TTND, TTƯT của Bộ Y tế trước ngày 10/7/2019.

 3. Một số điểm cần lưu ý:

- Các cán bộ, viên chức đã nghỉ hưu nếu đạt các tiêu chuẩn quy định được đề nghị xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đợt năm 2020.

- Các cá nhân có tên trong danh sách được giới thiệu cần chuẩn bị trước hồ sơ theo mẫu quy định để kịp thời nộp về tổ Thư ký ngay trước khi tổ chức lấy ý kiến.

- Minh chứng về thời gian hoạt động chuyên môn kỹ thuật y tế: Cần nêu rõ hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực nào được quy định tại Khoản 6, Điều 3 Nghị định số 41/2015/NĐ-CP ngày 05/5/2015 của Chính phủ.

- Các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật… trong báo cáo thành tích phải là các đề tài, sáng kiến đã được nghiệm thu và công nhận của Hội đồng các cấp. Minh chứng là bản sao phải được công chứng hoặc có đóng dấu sao y của Phòng Nghiên cứu khoa học - Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến của Bệnh viện.

- Các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đã được tặng thưởng phải ghi rõ số quyết định, ngày tháng quyết định và cấp ký quyết định. Minh chứng là bản photocopy (khổ A4).

Đề nghị các khoa, phòng, trung tâm khẩn trương và tích cực tham gia thực hiện kế hoạch xét tặng danh hiệu TTND, TTƯT lần thứ 13 năm 2020 của Bệnh viện theo đúng các thời hạn nêu trên. Các thông tin liên quan sẽ được cập nhật trên website của Bệnh viện.

Hồ sơ của quá trình xét tặng Danh hiệu TTND, TTƯT gửi về Phòng Tổ chức cán bộ. Người nhận: Đ/c Vũ Thị Huyền Ngọc. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, xin liên hệ phòng Tổ chức cán bộ: ĐT: 04.39439850 hoặc đ/c Dũng - ĐT: 098.355.2878, đ/c Ngọc - ĐT: 038.990.4303 để được giải đáp.

 

Mời tải file:

1. Mẫu Bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú – tải file.

2. Tóm tắt tiêu chuẩn đề nghị xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú – tải file. 

3. Nghị định quy định về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú – tải file.