Ngôn ngữ:

Giá khám bệnh tự túc của bệnh viện

19/12/2019 | 04h19

Ban chỉ đạo thực hiện nghị định 43/CP của Bệnh viện đã họp bàn về việc điều chỉnh giá khám bệnh theo yêu cầu thực hiện tại Bệnh viện và đưa ra quyết định tạm thời trong giai đoạn hiện nay (từ ngày 10/04/2019) như sau :

 

1 Khám giáo sư 400,000
2 Khám phó giáo sư 300,000
3 Khám TS, BSCK II, Trưởng , Phó khoa 250,000
4 Khám Th.S , BSCK I 200,000
5 Khám BS 150,000