Ngôn ngữ:

Công khai tài chính năm 2019

31/03/2020 | 05h27

Căn cứ Công văn số 523/BYT-KH-TC ngày 06 tháng 02 năm 2020 của Bộ Y tế về việc công khai tài chính, tài sản công và kết quả lựa chọn nhà thầu của các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc lĩnh vực y tế - dân số.

Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương thông báo công khai thông tin tài chính từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến 31 tháng 12 năm 2019.

Download file tại đây.